Zastupitelstvo 21.6.2018

POZVÁNKA

na 4. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic
konané dne 21.6.2018 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11.6.2018
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2017 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2017
3. Vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu
4. Změnu Statutu sociálního fondu
5. Volba soudních přísedících
6. Žádost o poskytnutí finančních prostředků Hospice sv. Štěpána, z.s.
7. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017
8. Zásobník projektů Města Litoměřice 2018+
9. Vzetí na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
10. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.
11. Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023
12. Návratná finanční výpomoc FK Litoměřicko, z.s.
13. Schválení dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015–2020 – dodatek č. 1“
14. Schválení „Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice“
a) záměr podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích
b) realizace akce dle projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice, IV. etapa“ zpracované společností Dondesign s.r.o., se sídlem Vorařská 2075/2, 140 00 Praha 4, IČO: 29062942
c) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 50 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce
15. OZV o regulaci zábavní pyrotechniky
16. Dohoda o splátkách dluhu
17. Založení samostatné organizační složky
18. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností

Majetkové záležitosti:
Záměry:
19. Prodej pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
20. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice
21. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
22. Adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
23. Adresný záměr prodej BJ č. 430/26 v ulici Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
24. Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/033/2018

Prodeje:
25. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
28. Prodej BJ č. 986/63 v ulici Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
29. Revokace usnesení ZM č. 72/3/2018 ze dne 26.4.2018 – prodej pozemku parc. č. 4008/5 a 4008/6 včetně staveb bez č.p./č.e., v k.ú. Litoměřice
30. Revokace usnesení ZM č. 69/3/2018 ze dne 26.4.2018 – snížení ceny – prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
31. Bezúplatný převod věci movité lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav monitorovacího zařízení, včetně práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a 5336/7 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1, 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

Kompletní materiály pro jednání naleznete ZDE

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít