Zelení Litoměřice

Aktuality

jednani-zastupitelstva-29-6-2017Shrnutí jednání zastupitelstva, které proběhlo dne 29.6.2017. Za Zelené tam byly dva nejdůležitější body. Prvním je rozhodnutí o tom, kdo bude provozovat...
zahrada-cech-dluzi-ci-nedluziDluží či nedluží, to je to, oč tu běží. Nebojte, nebudu vás zahrnovat právními výklady a judikáty. Zkusím se na to podívat selským...
zahrada-cech-hodnoceni-podle-litomericke-radniceVe čtvrtek 29.6.2017 bude litoměřické zastupitelstvo rozhodovat o tom, kdo bude provozovat výstaviště Zahrada Čech do 31.12.2032. A aby to zastupitelům...
zahajeni-volebni-kampane-v-usteckem-krajiZelení v Ústeckém kraji zahájili volební kampaň. Zaměří se na moderní stát, přírodu a sociální jistoty   19. 6. 2017 – Zelení zahájili kampaň před...
tajne-hlasovani-ano-ci-neV tomto pololetí litoměřické zastupitelstvo hlasovalo už 2x tajně. Jednou o pronájmu Zahrady Čech a podruhé o převodu nemocnice na akciovou...
jak-nalozit-s-rodinnym-stribremLitoměřice prý mají rodinné stříbro a tím je výstaviště Zahrada Čech. Tak nám ten náš poklad musí někdo hýčkat. Současný nájemce dostal výpověď pro...
slibem-nezarmoutis-alespon-u-zahrady-cechJelikož se blíží nový výběr provozovatele areálu výstaviště, kdy ho téměř jistě dostane ten současný, je dobré se ohlédnout do nedávné minulosti....
zeleni-kandidati-do-psp-cr-2017Zelení nominovali kandidáty do PSP ČR 2017 za Ústecký kraj.   Za lídra byl zvolen Petr Globočník, který je půl roku novým krajským předsedou -...
 • Jednání zastupitelstva 29.6.2017

  Shrnutí jednání zastupitelstva, které proběhlo dne 29.6.2017. Za Zelené tam byly dva nejdůležitější body. Prvním je rozhodnutí o tom, kdo bude provozovat výstaviště Zahrada Čech do 31.12.2032. Za nás byl podán tento návrh na usnesení.

   

  Protinávrh Mgr. Panaše:

  1. ZM bere na vědomí došlé nabídky na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech
  2. ZM ukládá RM: 
   1. zjistit, zda se v případě záměru pronájmu areálu Zahrady Čech nemá postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek (viz. Rozsudek Vrchního soudu 2 A 1/2000-24).
   2. zajistit vypsání výběrové řízení tak, aby odpovídalo legislativě a nastavit hodnotící kritéria transparentním a měřitelným způsobem, aby bylo možno na základě hodnocení jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Pokud nebude třeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak vyzvat zájemce, kteří podali nabídky, aby doplnili svá podání takovým způsobem, aby bylo možno vybrat transparentně vítězného uchazeče. Stanovení kriterií: I. Roční cena za nájem areálu Zahrady Čech + pronájem movitých věcí + cena za licenci k ochranné známce – kriterium hodnocení 25% II. Finančně vyčíslený závazek investic do areálu Zahrady Čech s věcnou a časovou specifikací realizace a právním zajištěním pro město – kriterium hodnocení 25% III. Plán využití areálu a) k realizaci výstavnictví – kriterium hodnocení 25% b) dalšího využití pro občany – kriterium hodnocení 25%. V případě vyhodnocení, že by doplnění bylo v rozporu s už zveřejněným záměrem dle zákona o obcích, tak vyhlásit nové a adresně na vyhlášení upozornit subjekty, které nabídku podaly.
   3. ZM ukládá RM jmenovat komisi pro hodnocení došlých (doplněných) nabídek na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech s poměrným zastoupením všech politických subjektů zastoupených v ZM.

  Hlasováním Pro 9                             proti 5                                 zdrželo se 9                                nehlasovalo 0

  Protinávrh nebyl schválen.

   

  Původní návrh (navržený koalicí), který dle předpokladu schválen byl:

  ZM schvaluje:

  1. vítězného uchazeče vzešlého z veřejné nabídky na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, tj. společnost Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice, IČO: 22794701.
  2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ s tímto vítězným uchazečem, na dobu určitou od 01.05.2018 do 31.12.2032 (návrh nájemní a licenční smlouvy viz příloha orig. zápisu).

  Pro 15                                        proti 4                            zdrželo se 4                        nehlasovalo 0

   

  Druhým zajímavým bodem byl nákup bývalého železničního tunelu (u žel. zastávky Litoměřice-město), za cenu smluvní 6,900.000,-Kč od společnosti Voda – kamarád s.r.o., formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkami stanovenými pro podání žádosti o dotaci na projekt „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“ v rámci které má být vybudováno parkoviště se samonakládacím systémem. Zde máme trochu pochybnosti o tom, jak bude toto podzemní parkoviště využíváno. Zda bude skutečně efektivní, to ukáže čas.

   

 • Zahrada Čech - hodnocení podle litoměřické radnice

  Ve čtvrtek 29.6.2017 bude litoměřické zastupitelstvo rozhodovat o tom, kdo bude provozovat výstaviště Zahrada Čech do 31.12.2032. A aby to zastupitelům bylo ulehčeno, zasedla komise a vyhodnotila nejvýhodnější nabídku.

   

  Hodnocení si dovolím okomentovat, neboť mě to hlava nebere. Začneme od začátku. Původně se tedy o žádné hodnotící komisi nemluvilo. Když jsem na posledním zastupitelstvu navrhoval, aby byla stanovena hodnotící kriteria pro výběr nájemce, nebylo to odsouhlaseno.

   

  15. 6. 2017 zasedla Rada města a přijala následující usnesení:

  RM jmenuje komisi pro otevírání obálek – nabídek na pronájem výstaviště Zahrada Čech ve složení: Ing. Pavel Grund, Mgr. Václav Červín a Bc. Martina Skoková.

   

  Zajímavé je, že uchazeči neměli vůbec povinnost své nabídky v obálce poslat (pokud by to udělali např. mailem, tak to stačilo). Ale obálky došly a komise se tedy ustanovila.
  Zastupitelé dostali jako podkladový materiál „Zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek“, ovšem nabídky samotné už ne, ty si prý můžeme prohlédnout na radnici (poslány až na výslovné vyžádání).

   

  Zájem o provoz výstaviště mají 4 společnosti: Zahrada Čech s.r.o., Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., Diamant Expo spol. s r.o. a REDE s.r.o.

   

  V předmětném zápise se dočteme, že z hlediska formálních náležitostí nebyly shledány žádné závady. To by nebylo až tak divné, pokud by nějaké formální náležitosti byly stanoveny. Ty nebyly, tak je záhadou, jak se posuzovaly.

  Následovala kontrola, zda jsou nabídky podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nic proti, pokud by ta povinnost byla. Jelikož nebyla, neměla tato kontrola naprosto žádný význam.

   

  Jednou z podmínek vypsaného záměru bylo, že žadatel (zájemce) musí splňovat podmínku bezdlužnosti vůči Městu Litoměřice. Ale protože město asi neví, kdo mu dluží, tak jeho komise kontrolovala, zda to uchazeči doložili. Že to dokládat nemuseli, je opět věc druhá. Ale důvodem pro vyřazení věc, která se dokládat nemusí, evidentně je.

   

  Potom se ještě dočteme, že komise hodnotila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků. Marně přemýšlím, jaké to jsou a na nic nepřicházím.

   

  Hurá a blíží se rozuzlení. Nejlepším se stává ………. Ano, je to Zahrada Čech s.r.o. Tedy ještě maličkost. Dle usnesení Rady města byla komise zřízena pouze za účelem otevření obálek a o nějakém mandátu na hodnocení není v usnesení ani slovo. Ale to nám přece nevadí. Kdyby čistě náhodou někdo nevěděl, pro koho ruku zvednout, teď to ví.

   

  Petr Panaš

 • Zahájení volební kampaně v Ústeckém kraji

  Zelení v Ústeckém kraji zahájili volební kampaň. Zaměří se na moderní stát, přírodu a sociální jistoty

   

  19. 6. 2017 – Zelení zahájili kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny. Představili zároveň svůj program, který má tři základní pilíře: moderní stát, čistá příroda, jistoty a bezpečí.

   

  „Ústecký kraj potřebuje změnu úhlu pohledu směrem k inovacím, které mu dají potřebnou konkurenční výhodu. Například rozvoj autonomní dopravy. Zároveň je potřeba uzavřít minulost spojenou s těžbou hnědého uhlí, která přestává mít smysl a nic dobrého s ohledem na budoucnost již nepřináší,“ řekl lídr Zelených za Ústecký kraj Petr Globočník.

   

  Kampaň Zelených bude stát na třech základních pilířích:

   

  Moderní stát

  Moderní stát podle Zelených masivně investuje do vzdělání a do svých lidí, které dobře platí, ale také podporuje vznik a rozvoj podniků, které přinášejí inovativní produkty a služby. Prioritou v oblasti infrastruktury je pro Zelené výstavba moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic a v oblasti energetiky budou prosazovat obnovení podpory pro větrné elektrárny, malé bioplynové stanice nebo solární panely na střechách domů.

   

  Příroda

  Tradičním pilířem zeleného programu je příroda. Omezení velkotěžby a zemědělské velkovýroby je nezbytnou podmínkou pro zachování životního prostředí. Prioritou Zelených v této oblasti je zahájení sociálně citlivé ekologické daňové reformy, podpora tzv. antifosilního zákona, který stanoví jasné tempo snižování emisí, a tudíž i zlepšování ovzduší a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu. Zelení budou také usilovat o obnovení původních limitů těžby.

   

  Jistoty a bezpečí

  Zelení se chtějí v této oblasti zaměřit na výstavbu veřejného nájemního bydlení. Dalšími prioritami jsou zastavení současné praxe exekucí spojené s jednorázovou amnestií, zavedení důstojné minimální mzdy nad hranicí chudoby a zavedení minimálního univerzálního starobního důchodu. Situaci seniorů zlepší také tzv. zpětné hypotéky - možnost odprodeje jejich bytů do veřejného vlastnictví tak, že budou mít záruku dožití ve vlastním bytě a podstatně si finančně přilepšit k důchodu. Zelení budou také zákonem požadovat shodné platové podmínky mužů a žen pracujících na stejné pozici.

   

  „Velký byznys je velký ze setrvačnosti, protože těží, vyrábí, převáží, prodává, daní, ukládá odpad tam, kde je to nejvýhodnější. Tyto náklady ale hradíme my všichni. Výsledkem jsou daňové ráje, chudé státy a nekvalitní veřejné služby. Externality by měli platit jejich původci, proto:

  • zvýšíme poplatky za těžbu, aby bylo na rekultivace
  • zvýšíme minimální mzdu na 15 tis., aby skončila levná práce
  • zavedeme mýto pro kamiony i na silnice II. a III. tříd, aby je bylo z čeho opravovat
  • nahradíme dotační politiku výhodnou pro velký byznys pomocí malým podnikům
  • zvýšíme zdanění velkých znečišťovatelů

  Pak budeme mít z čeho podpořit rozvoj společnosti, jak jsme to načrtli ve třech prioritních pilířích našeho programu,” uvedl Matěj Stropnický, předseda Zelených.

   

  „Ústecký kraj potřebuje přímé spojení prostřednictvím vysokorychlostní trati Drážďany Ústí nad Labem a letištěm Václava Havla tak, aby se zlepšila dostupnost pracovních příležitostí a lidé neodcházeli jinam. Neméně významná je také lepší podpora zdejšího vysokého školství. Navázat v našem kraji můžeme na tradici lázeňství a drobné zemědělské produkce,“ doplnil Petr Globočník.


  Více informacích o pragramu Zelených a lídrech za jednotlivé kraje naleznete na www.zeleni.cz.

   

  KONTAKT PRO MÉDIA

   

  Milan Deutsch

  +420 775 556 587 | milan.deutsch@zeleni.cz

 • Zelení Kandidáti do PSP ČR 2017

  Zelení nominovali kandidáty do PSP ČR 2017 za Ústecký kraj.

   

  Za lídra byl zvolen Petr Globočník, který je půl roku novým krajským předsedou - odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Globocnik-SZ-Rad-bych-vlil-novou-energii-do-zil-473606

   

  Na druhé místo kandidátky byla zvolena Karolína Žákovská. Vyučuje právo na UJEPu, fakultě životního prostředí. Zaměřuje se na mezinárodní právo životního prostředí, mezinárodní mořské právo, ochrana biodiverzity, ochrana ovzduší, nakládání s chemickými látkami a přípravky.

   

  Starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt byl zvolen na 3. místo kandidátky – odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Bu%C5%99t

   

  Čtvrtou pozici získala zástupkyně Litoměřic Lenka Simerská.

   

  Z Litoměřic bude na kandidátce dále ještě Petr Panaš a Renata Vášová.

   

   

 • Desatero problémů Litoměřic pohledem Zelených

  Předně musíme říci, že tuto akci vítáme, stejně jako každé další zapojování veřejnosti do veřejného života! Ne všechna témata, která jsou veřejností odhlasována, se nakonec radnicí realizují. Pokud se téma nehodí, tak se zkrátka neudělá. Nelze to však vedení města vysloveně vyčítat. Desatero problémů Litoměřic není prvek přímé demokracie, který by svými výsledky radnici zavazoval k uskutečnění toho, co z nápadů a hlasování projde. Je to ale jasný a silný vzkaz občanů politikům: „Toto nás pálí, prosíme, řešte to!“

   

  Proto se nám nelíbí, jak se s nerealizovanými tématy z tohoto fóra poté zachází. Většinou je odkázáno na každoroční mantru „čeká se na vhodný dotační titul“. Případně se na nějaký závazek úplně zapomene. To se stalo při hlasování zastupitelů u změny územního plánu, kdy zastupitelé přes vůli veřejnosti hlasovali pro zástavbu vzácné přírodní lokality Bílé stráně. Stejně u omezení hazardu. Opakovaně se v tématech objevuje výstavba sociálních nebo startovacích bytů, nebo zajištění bytového fondu města pro tyto účely, a neděje se nic.

   

  U některých investic se nutně na dotaci čekat nemusí. Například právě u startovacích a sociálních bytů. Je třeba si uvědomit, že radnice prodala stovky bytových jednotek. Pokud by z každé bylo dáno na stranu 10% kupní ceny, mohlo být už několik startovacích bytů postaveno.

   

  Je logické, že na samotnou akci přijdou různé zájmové skupiny, které se snaží prosadit svůj záměr. Například sportovci chtějí prosadit výstavbu sportoviště, nebo rodiče přijdou kvůli dětskému hřišti v určité lokalitě, senioři tradičně chtějí více laviček kvůli odpočinku při pohybu městem, a tak dále. Není ale úplně „košér“, aby zaměstnanci MKZ (organizace v jejichž prostorách se akce koná) jednotně hlasovali pro klimatizaci kina (které MKZ provozuje). To je věc, kterou by si měla ředitelka z titulu své funkce vyjednat se zřizovatelem (radou města) a nechat prostor ostatním občanům.

   


  A s čím přišli na akci zástupci Zelených? Navrhovali jsme následující témata:

  • Komplexní podpora cyklodopravy nad rámec vybudování parkovací cyklověže.
  • Větší monitoring stavu ovzduší s cílem zjištění znečišťovatelů a eliminace znečištění.
  • Poskytnutí pozemku a finanční podpora pro vybudování komunitní zahrady.
  • Opatření pro třídění biodpadu i na sídlištích + podpora kompostování (nakonec naformulováno jako častější odvoz biodpadu od obytných domů a jeho následné využití.
  • Větší finanční podpora pro grantový systém Zdravého města od r. 2018.
  • Zveřejňování výběrových řízení a poptávek na webu města.

   

  V rámci hlasování veřejnosti se umístily naše první dva návrhy, které zároveň považujeme za nejpodstatnější. Zejména problém kontroly škodlivých látek v ovzduší a zjišťování, kdo znečišťuje, a hlavně zlepšení stavuje věc, která se přímo dotýká úplně všech obyvatel našeho města a má přímou souvislost se zdravím a délkou života. Dýcháme koktejl nebezpečných látek a paradoxně jsme na tom s hodnotami velmi špatně. Znečištěné ovzduší v Litoměřicích se překvapivě dá srovnávat s nejhoršími průmyslovými lokalitami Ústeckého kraje. Letošní smogová zima a velká nemocnost potvrdila, že něco dělat musíme.

   

  Proto budeme rádi za vaše preferenční hlasy k tomuto tématu. Hlasovat můžete zde

   

  Choďte na Desatero problémů Litoměřic, má to cenu!

   

  Přehledy za předchozí roky:

   

   

   

Zelení v Litoměřicích

 •  

 

Strana zelených působí v Litoměřicích od roku 2007. V současnosti má 12 členů (02-2017) a mnoho aktivních  sympatizantů. Předsedou základní organizace je Mgr. Petr Panaš.

 

Naše cíle nejlépe vystihuje slogan: čistý vzduch a čistá politika. Bojujeme za zdravé životní prostředí a za průhledné hospodaření radnice. Naše další silná témata jsou doprava ve městě a regulace hazardu. Více o našem programu zde.

 

V komunálních volbách v roce 2014 nám dalo hlas 7,34% voličů, získali jsme dva zastupitele a stali se součástí opozice. Zastupiteli jsou : Petr Panaš a Jan Hrkal.  Zároveň chceme tímto poděkovat všem voličům, kteří nám dali důvěru a podpořili nás ve volbách.

 

 

Příjemné bylo, když nám třeba představitel Sokola Litoměřice p. Skalník umožnil nechat zdarma banner u jejich budovy. Ale pomocníků a pomocnic bylo mnohem více a dobrý volební výsledek byl získán i díky jejich pomoci.

 

 

Na ustavujícím zastupitelstvu se nám nepodařilo získat obsazení ve finančním ani kontrolním výboru. A to v rozporu s programovým prohlášením koalice.

 

Přesto je a bude zelené v Litoměřicích stále slyšet. Chceme mít zástupce v městských komisích, budeme aktivně vznášet podněty na zastupitelstvu a nadále se zabývat problémy občanů města. 

 

Zajímá Vás naše činnost? Chcete vědět víc? Přijďte se podívat na naši členskou schůzi, konají se jednou za měsíc. Nebo si nechte posílat čerstvé informace a pozvánky e-mailem. Více možností naleznete zde.

 

 

 

Kalendář akcí

FacebookMySpaceTwitterLinkedinRSS Feed
 
Copyright © 2017 Zelení Litoměřice TEST. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.