Náš program

Transparentní radnice

 • Zveřejníme výše odměn za zastupování v orgánech obchodních společností a tyto výše odměn stanovíme usnesením zastupitelstva. Odměny zástupcům města nebudou vypláceny obchodními společnostmi s podílem města, nýbrž městem Litoměřice samotným.
 • Zakážeme přijímaní darů ze strany politiků a úředníků s výjimkou těch, které nelze ze společenských důvodů odmítnout a které mají propagační povahu a minimální hodnotu (např. kalendáře). Přijaté dary se stávají automaticky majetkem města, a pokud nezůstanou vystaveny, budou poskytnuty na charitativní účely.
 • Budeme chtít otevřený Radniční zpravodaj. Každý oficiální politický subjekt působící v Litoměřicích bude mít možnost svého oficiálního vyjádření k dění ve městě. Minimálně ½ strany každého čísla bude věnováno „dopisům čtenářů“.
 • Budeme akceptovat závaznost anket. Pokud je vyhlášena oficiální anketa, je její výsledek závazný. Pokud není akceptován, musí být oficiálně zdůvodněn v nejbližším čísle Radničního zpravodaje.
 • Budeme prosazovat zveřejňování všech faktur na internetu ve formátu – číslo faktury / datum / vystavil / předmět platby /částka.
 • Poskytneme data o provozu města v podobě tzv. otevřených dat (open data).
 • Cestou k odpovědnému hospodaření jsou maximálně otevřené veřejné zakázky a to s využitím moderních nástrojů, jako je internetová aukce. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny a občan tak bude mít okamžitý přehled kdo a za kolik o zakázku projevil zájem.
 • Zavedeme veřejné kalendáře uvolněných zastupitelů a začneme zveřejňovat záznamy z jejich služebních cest.
 • Účty města budou transparentní (tam, kde tomu nebrání ochrana osobních údajů), aby se občané pohodlně dostali k informacím o pohybech a stavech finančních prostředků, kterými město disponuje na svých účtech.

Komunikující a spolupracující radnice

 • Prosadíme férovost radničních periodik a webů ve stylu médií veřejné služby. Budou tedy dávat spravedlivý prostor i názorům opozice.
 • Budeme včas zveřejňovat informace o investičních záměrech a rozvoji města, pro jejichž projednávání budeme organizovat veřejná slyšení, ankety a projednávání investičních a jiných záměrů.
 • Všechny větší stavby a rozvojové záměry budeme projednávat s občany formou anket a veřejných slyšení.
 • Zajistíme přechod úřadů, škol, nemocnic a dalších organizací zřizovaných obcí na svobodný software. Tím úřad ušetří spousty peněz za komerční programy, které jsou dnes již lehce nahraditelné počítačovými programy, které jsou dostupné zdarma a i přesto zvládnou stejné funkce.
 • Zavedeme profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování. Díky těmto jednotným šablonám a svobodným formátům budou rozhodnutí zpracovávána rychleji.
 • Podpoříme volný přístup k internetu ve veřejných prostranstvích i domácnostech.
 • Budeme pořádat pravidelná setkání s občany i pravidelnou online komunikaci.
 • Při komunikaci s občany budeme používat obecně srozumitelný jazyk, nikoli úřednický slang.
 • Budeme usilovat o širší spolupráci obcí s občanskými iniciativami a neziskovými organizacemi. I tyto skupiny obyvatel by měli mít své zastoupení v odborných komisích, připravujících návrhy pro zastupitelstvo a kontrolujících jejich činnost.
 • Navýšíme  participativní rozpočtování na 1 milion Kč a zavedeme participativní rozpočtování do škol.
 • Podpoříme vznik rychlých grantů k podpoře dalšího rozvoje občanské společnosti.
 • Budeme zavádět chytrá řešení z oblasti tzv. “chytrých měst” (smart cities) pro lepší monitoring dopravy a ovzduší, strategického rozvoje nebo značky města.
 • Provedeme revizi obecně závazných vyhlášek a zrušíme ty, jejichž dodržování již není společensky potřebné, nebo nebylo a není jejich dodržování vynucováno.
 • Úplné podklady na zasedání zastupitelstva zveřejníme s dostatečným časovým předstihem, aby se s nimi mohl každý včas seznámit a uplatnit k nim své případné připomínky. Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.
 • Podpoříme skutečné místní referendum, které dovolí občanům rozhodovat i o důležitých tématech (rozpočet, odvolání apod.) Vyhovovat budeme i návrhům na vyhlášení referenda s menším počtem podpisů v petici, než jaký zákon požaduje.
 • Budeme se zabývat všemi peticemi a stížnostmi, které občané našim zastupitelům pošlou.

Odpovědné hospodaření

 • Naší prioritou jsou projekty, které zvýší kvalitu každodenního života občanů, přinesou základní vybavenost pro všechny, zbaví zanedbanosti obecní majetek a infrastrukturu.
 • Provedeme důslednou kontrolu hospodaření firem a organizací města.
 • Pro nakládání s městským majetkem a jeho dlouhodobý rozvoj vytvoříme strategické dokumenty.
 • Budeme prosazovat hromadný nákup zboží a služeb, u nichž lze dosáhnout množstevních slev. Podpoříme elektronické aukce, a to i pro příspěvkové organizace.
 • V oblasti veřejných zakázek budeme uplatňovat i sociální a ekologická kritéria.
 • Na větší investiční akce budeme vypisovat architektonické soutěže.
 • Snížíme byrokracii využíváním moderních technologií. Časté neefektivní najímání úředníků považujeme za jev, který jen uměle udržuje zaměstnanost a ztěžuje podnikání.
 • Obec by si měla vytvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic pro důležitý rozvoj jejích částí. K schodkovému rozpočtu by mělo docházet jen výjimečně. Zadlužování našich dětí považujeme za nepřístojné.
 • Zajistíme, aby Litoměřice měly aktuální soupis (případně mapu) městského majetku a hlavně varianty strategie s jeho nakládáním, jehož součástí bude i seznam nevyužívaných městských pozemků a budov. Chceme umožnit a podporovat jejich alternativní využití, a to i krátkodobé. Bude probíhat vyhodnocování nákladů na údržbu komunikací a veřejných prostorů, aby bylo možné srovnávat různé části a optimalizovat investice a opravy.
 • Rozpočty města budeme poskytovat v otevřeném formátu na webu formou rozklikávacího rozpočtu, který bude jednoduchou a pohodlnou cestou, jak občany s hospodařením obce seznámit.

Podpora podnikání a zaměstnanosti

 • Budeme prosazovat podporu místních podnikatelů, živnostníků, farmářů a sociálních podniků – zejména stanovením dostupných nájmů a dalších podmínek využívání městských nemovitostí, organizací trhů, setkání podnikatelů a dalšími kroky.
 • Zavedeme skutečné farmářské trhy ve městě pro farmáře z našeho kraje.
 • Podpoříme všechny efektivní způsoby spolupráce škol a podnikatelské sféry.
 • Dáme přednost revitalizaci a novému využití nevyužívaných území (tzv. brownfieldů) před zastavováním volné krajiny průmyslovými zónami.
 • Podpoříme k přírodě šetrné druhy cestovního ruchu a propagace města navenek.
 • Budeme udržovat komunikaci s podnikateli a zaměstnavateli jako odpovědnými partnery města.
 • Obec pomůže absolventům i nezaměstnaným získat novou práci.  Obec by měla spolupracovat s obvody obce i státními orgány, aby lidé i podniky měli co nejvíce aktuálních informací z trhu práce. Odmítáme umělou tvorbu pracovních míst, namísto toho upřednostňujeme rekvalifikaci dle individuálních schopností.

Kvalita života ve městě

 • Prosadíme opatření, která zlepší kvalitu ovzduší a životního prostředí. Uvědomujeme si rozmanitost a často protichůdnost potřeb jednotlivých složek města, jsme ale přesvědčeni, že kvalitní životní prostředí se dá budovat i malými kroky. Budeme chránit a prosazovat takový rozvoj veřejných prostor, který bude prospěšný lidem i přírodě.
 • Dohlédneme na kvalitní veřejné služby, jejichž hlavním cílem by měl být v první řadě zájem občanů, nikoliv zisk. Zavírání místních škol, pošt, knihoven, či zanedbání silnic považujeme za důsledek špatného hospodaření.
 • Nesouhlasíme s nadměrným používáním bezpečnostních kamer, které mají opodstatnění jen na některých místech (bankomaty, zlatnictví apod.), čipových karet a podobných nástrojů, zneužitelných pro sledování.
 • Formou drobných grantů vyzveme studenty uměleckých oborů spolky a školy k oživení veřejného prostoru. Odstraníme byrokracii spojenou s udělováním těchto grantů.
 • Na webu města zavedeme sekci, kde budou přehledně zobrazeny všechny plánované investice a stavební záměry města včetně informací o nich.
 • V rozvoji města se zaměříme na regeneraci a znovuoživení areálu kasáren Pod Radobýlem a Dukelských hrdinů, aby se staly plnohodnotnou a živou součástí našeho města.
 • Zavedeme efektivní sociální práci k prevenci kriminality s cílem zamezit těmto jevům v určitých lokalitách města.

Životní prostředí

 • Budeme se zabývat programy ochrany ovzduší, včetně podpory ekologického vytápění v rodinných a bytových domech.
 • Budeme pečovat o zeleň jako o klíčový prvek pro kvalitu ovzduší. Zabráníme zbytečnému kácení stromů. Budeme volit takové ošetřování městské zeleně, aby bylo co nejmenší ekologickou zátěží.
 • Budeme omezovat vznik odpadu pomocí environmentálně příznivého provozu radnice a organizací či firem patřících pod město.
 • Budeme podporovat třídění odpadu.
 • Podpoříme budování lokálních a komunitních kompostovacích programů a kompostérů.
 • Chceme se dlouhodobě zabývat tématem zeleně v Litoměřicích. Jednou z našich programových priorit je podpora tvorby zelených prostor, parků a parkově upravených ploch, na vytipovaných místech města. Naším záměrem je nechat zpracovat projekt ozelenění areálu nemocnice, rozčleněný do etap s ohledem na možnosti rozpočtu města.
 • Podpoříme iniciativu občanů v péči o zeleň a úpravy veřejného prostoru v okolí jejich vlastních domů. Město bude poskytovat odbornou a materiální pomoc skrze drobné granty.
 • Dohlédneme na efektivnější a častější čištění ulic (s důrazem na hlavní komunikace) a zavlažování hlavních komunikací v době sucha.

Bezpečnost

 • Budeme aktivně vystupovat proti extremismu a všem jeho projevům.
 • Podpoříme komunitní povahu policejní práce a starost o svěřené okrsky.
 • Zajistíme bezpečnější cesty dětí do škol (ve spolupráci s neziskovými organizacemi).
 • Zavedeme efektivní sociální práci k prevenci kriminality, s cílem zamezit těmto jevům v určitých lokalitách města.

Školství a podpora rodin s dětmi

 • Podpoříme dostatečnou nabídku předškolních zařízení, které umožní pestrou nabídku pedagogických přístupů a poskytnou zázemí pro výchovu a vzdělávání v prvním sedmiletí dítěte podle nejmodernějších poznatků vývojové psychologie.
 • Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže, včetně nízkoprahových zařízení.
 • Zasadíme se o vybudování moderního skate-parku podle vzoru jiných měst, s cílem vytvořit volný mezigenerační prostor pro sport, zábavu, soutěže a akce.
 • Budeme podporovat kvalitnější a zdravější stravování ve školských zařízeních.
 • Pomůžeme školám zvyšovat rozmanitost nabídky školních vzdělávacích plánů.
 • Zlepšíme vybavení dětských hřišť a jejich zajištění před vandalismem a znečišťováním, vybavíme je i netradičními a didaktickými herními prvky.
 • Zajistíme vytvoření dětských koutků, míst na přebalování a kojení v budovách veřejných institucí a dalších městských zařízeních.
 • Podpoříme účast mládeže na veřejném dění.
 • Podpoříme školy při zajišťování asistentů do běžných škol pro děti s postižením.
 • Podpoříme rozvíjení tzv. průřezových témat rámcových vzdělávacích programů na základních školách (tedy mediální výchovu, multikulturní výchovu, environmentální výchovu či výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech), dále pak podpoříme výuku vedoucí ke zvýšení finanční a počítačové gramotnosti a zkvalitnění jazykové přípravy žáka.
 • Budeme spolupracovat a podporovat mateřská centra, centra sociální péče, nízkoprahové kluby a další aktivity občanské společnosti.
 • Chceme zvýšit možnosti ředitelů v rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy.
 • Podpoříme celoživotní vzdělávání formou kroužků a kurzů pro všechny věkové skupiny obyvatel. Tomu dopomohou volně šiřitelné studijní materiály vytvořené na školách, které rovněž poskytnou zázemí pro setkání za účelem vzdělávání.
 • Chceme podporu psychologického vzdělávání v rámci škol. To by mělo být založeno na spolupráci se školami a nabídce přednášek aktuálními pro žáky potýkajícími se s vlastní úzkostí, depresí, s rozvodem rodičů apod.
 • Budeme se snažit vytvořit podmínky pro vznik Centra duševního zdraví.

Kultura a sport

 • Podpoříme kulturní rozmanitost, zejména podporou menšinových a nekomerčních druhů kultury formou otevřených transparentních grantových řízení.
 • Podpoříme začínající a inovativní kulturní akce i společenské aktivity s širším přesahem do života komunity.
 • Podpoříme aktivní využití volného času  a sportování mládeže. Prioritou financování sportu má být sportování mládeže a aktivní sportovní vyžití všech skupin obyvatelstva.
 • Zavedeme odpovědné financování kultury a sportu v podobě transparentního rozdělování grantů na kulturu a sport s vyváženým dopadem dle sociálních, genderových, nebo věkových skupin.
 • Zajistíme odpovědné nakládání se sportovišti a kulturními zařízeními v majetku obcí a jejich maximální zpřístupnění všem skupinám občanů.
 • Nabídneme neobývané či jinak neužívané prostory ve vlastnictví města k využití na nekomerční kulturní a komunitní projekty.
 • Prioritou je pro nás podpora nevýkonnostního sportování a sportovních přípravných odděleních.

Doprava

 • Auta z města nezmizí. Není možné náměstí úplně zavřít, chceme-li jej zachovat živé a prosperující. Navrhneme ale takové potření, které zajistí, aby si auta zbytečně nezkracovala cestu náměstím i k jinak dobře dostupným bodům.
 • Rozpracujeme projekt metropolitní sítě v Litoměřicích. Mnoho organizací pod správou města vyžaduje rychlé propojení, ale neexistuje koncepce, která by definovala stavbu informační infrastruktury v rámci města a přilehlých organizací.
 • Budeme prosazovat, aby vhodné pozemní liniové stavby v litoměřickém katastru byly předem připraveny na instalaci informační infrastruktury, zejména chrániček optických tras, nebo přímo instalací optického propojení tam, kde to bude vhodné.
 • Radobýl se stal významným turistickým místem, ale pěšky je to téměř nebezpečné. Silnice do Michalovic je úzká, se zarostlými zatáčkami a pro chodce je v podstatě nebezpečná. Zřízení chodníku pro pěší vidíme jako nutnost. Využijeme a upravíme pozemek města pod Radobýlem. Opravíme turistický mobiliář a dodáme texty a fotografie na informační tabule.

Cyklodoprava

 • Při plánování dopravních staveb je třeba počítat i s cyklisty. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklotrasy náhle neskončily.
 • Pro zlepšení komfortu cyklistů si klademe za cíl zvýšit počet stojanů na kola zejména ve frekventovaných částech obce, umožnit přepravu kol v rámci MHD, podpořit vznik půjčoven a opraven (servisů).

Cestovní ruch

 • Vypracujeme pravidla na umisťování reklam v historické části města a budeme dohlížet na vizuální stránku městské památkové zóny, která je často narušována předzahrádkami, reklamními stojany a vývěsními štíty.
 • Vnímáme důležitost udržování kulturních a přírodních památek, jakožto bohatství obce. Chceme o nich informovat na webu obce i na encyklopedii Wikipedie. Naší prioritou je udržování a zlepšování jejich přístupnosti.

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít