Jednání zastupitelstva 29.6.2017

Shrnutí jednání zastupitelstva, které proběhlo dne 29.6.2017. Za Zelené tam byly dva nejdůležitější body. Prvním je rozhodnutí o tom, kdo bude provozovat výstaviště Zahrada Čech do 31.12.2032. Za nás byl podán tento návrh na usnesení.

 

Protinávrh Mgr. Panaše:

  1. ZM bere na vědomí došlé nabídky na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech
  2. ZM ukládá RM:
    1. zjistit, zda se v případě záměru pronájmu areálu Zahrady Čech nemá postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek (viz. Rozsudek Vrchního soudu 2 A 1/2000-24).
    2. zajistit vypsání výběrové řízení tak, aby odpovídalo legislativě a nastavit hodnotící kritéria transparentním a měřitelným způsobem, aby bylo možno na základě hodnocení jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Pokud nebude třeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak vyzvat zájemce, kteří podali nabídky, aby doplnili svá podání takovým způsobem, aby bylo možno vybrat transparentně vítězného uchazeče. Stanovení kriterií: I. Roční cena za nájem areálu Zahrady Čech + pronájem movitých věcí + cena za licenci k ochranné známce – kriterium hodnocení 25% II. Finančně vyčíslený závazek investic do areálu Zahrady Čech s věcnou a časovou specifikací realizace a právním zajištěním pro město – kriterium hodnocení 25% III. Plán využití areálu a) k realizaci výstavnictví – kriterium hodnocení 25% b) dalšího využití pro občany – kriterium hodnocení 25%. V případě vyhodnocení, že by doplnění bylo v rozporu s už zveřejněným záměrem dle zákona o obcích, tak vyhlásit nové a adresně na vyhlášení upozornit subjekty, které nabídku podaly.
    3. ZM ukládá RM jmenovat komisi pro hodnocení došlých (doplněných) nabídek na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech s poměrným zastoupením všech politických subjektů zastoupených v ZM.

Hlasováním Pro 9                             proti 5                                 zdrželo se 9                                nehlasovalo 0

Protinávrh nebyl schválen.

 

Původní návrh (navržený koalicí), který dle předpokladu schválen byl:

ZM schvaluje:

  1. vítězného uchazeče vzešlého z veřejné nabídky na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, tj. společnost Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice, IČO: 22794701.
  2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ s tímto vítězným uchazečem, na dobu určitou od 01.05.2018 do 31.12.2032 (návrh nájemní a licenční smlouvy viz příloha orig. zápisu).

Pro 15                                        proti 4                            zdrželo se 4                        nehlasovalo 0

 

Druhým zajímavým bodem byl nákup bývalého železničního tunelu (u žel. zastávky Litoměřice-město), za cenu smluvní 6,900.000,-Kč od společnosti Voda – kamarád s.r.o., formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkami stanovenými pro podání žádosti o dotaci na projekt „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“ v rámci které má být vybudováno parkoviště se samonakládacím systémem. Zde máme trochu pochybnosti o tom, jak bude toto podzemní parkoviště využíváno. Zda bude skutečně efektivní, to ukáže čas.

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít