Jednání zastupitelstva 29.6.2017

Shrnutí jednání zastupitelstva, které proběhlo dne 29.6.2017. Za Zelené tam byly dva nejdůležitější body. Prvním je rozhodnutí o tom, kdo bude provozovat výstaviště Zahrada Čech do 31.12.2032. Za nás byl podán tento návrh na usnesení.

 

Protinávrh Mgr. Panaše:

  1. ZM bere na vědomí došlé nabídky na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech
  2. ZM ukládá RM: 
    1. zjistit, zda se v případě záměru pronájmu areálu Zahrady Čech nemá postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek (viz. Rozsudek Vrchního soudu 2 A 1/2000-24).
    2. zajistit vypsání výběrové řízení tak, aby odpovídalo legislativě a nastavit hodnotící kritéria transparentním a měřitelným způsobem, aby bylo možno na základě hodnocení jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Pokud nebude třeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak vyzvat zájemce, kteří podali nabídky, aby doplnili svá podání takovým způsobem, aby bylo možno vybrat transparentně vítězného uchazeče. Stanovení kriterií: I. Roční cena za nájem areálu Zahrady Čech + pronájem movitých věcí + cena za licenci k ochranné známce – kriterium hodnocení 25% II. Finančně vyčíslený závazek investic do areálu Zahrady Čech s věcnou a časovou specifikací realizace a právním zajištěním pro město – kriterium hodnocení 25% III. Plán využití areálu a) k realizaci výstavnictví – kriterium hodnocení 25% b) dalšího využití pro občany – kriterium hodnocení 25%. V případě vyhodnocení, že by doplnění bylo v rozporu s už zveřejněným záměrem dle zákona o obcích, tak vyhlásit nové a adresně na vyhlášení upozornit subjekty, které nabídku podaly.
    3. ZM ukládá RM jmenovat komisi pro hodnocení došlých (doplněných) nabídek na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech s poměrným zastoupením všech politických subjektů zastoupených v ZM.

Hlasováním Pro 9                             proti 5                                 zdrželo se 9                                nehlasovalo 0

Protinávrh nebyl schválen.

 

Původní návrh (navržený koalicí), který dle předpokladu schválen byl:

ZM schvaluje:

  1. vítězného uchazeče vzešlého z veřejné nabídky na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, tj. společnost Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice, IČO: 22794701.
  2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ s tímto vítězným uchazečem, na dobu určitou od 01.05.2018 do 31.12.2032 (návrh nájemní a licenční smlouvy viz příloha orig. zápisu).

Pro 15                                        proti 4                            zdrželo se 4                        nehlasovalo 0

 

Druhým zajímavým bodem byl nákup bývalého železničního tunelu (u žel. zastávky Litoměřice-město), za cenu smluvní 6,900.000,-Kč od společnosti Voda – kamarád s.r.o., formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkami stanovenými pro podání žádosti o dotaci na projekt „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“ v rámci které má být vybudováno parkoviště se samonakládacím systémem. Zde máme trochu pochybnosti o tom, jak bude toto podzemní parkoviště využíváno. Zda bude skutečně efektivní, to ukáže čas.

 

Zveřejněno: 24. 7. 2017 9:24
Napsal Petr Panaš